Chuyên gia nhận định Covid-19 dần sẽ giống cảm lạnh