Chuyên gia virus đưa ra 4 yếu tố chặn đứng Covid-19