Có bao nhiêu đồng đội của Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Thái Lan?