Có một kiểu phụ nữ như Cố Giai của '30 chưa phải là hết', đàn ông bình thường có yêu cũng không giữ được