Con người là trung tâm của phát triển bền vững

Mục đích phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia xét đến cùng là vì con người, cho con người, tạo môi trường thuận lợi để con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức khỏe và có cơ hội phát huy mọi năng lực sáng tạo. Trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ: "Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành mục tiêu của chiến lược phát triển, là một trong những nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước". Và thực tế, phát triển con người đã trở thành một trong những thành tựu nổi bật của đất nước ta trong 5 năm qua, khi Việt Nam lần đầu bước vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao trên thế giới.

Thứ ba, 26/01/2021 13:43

Thời sự

Trà cho sức khoẻ phụ nữ 13:39

Trà cho sức khoẻ phụ nữ

Thứ tư, 24/02/2021 | 15:23
Một đời cống hiến 25:36

Một đời cống hiến

Thứ tư, 24/02/2021 | 15:13