Công Vinh giải thích lý do không mời công ty kiểm toán vào cuộc: 'Họ không nhận kiểm toán cá nhân!'