Công bố các tập đoàn, tổng công ty vào diện kiểm toán năm 2022

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội những dự kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2022

Theo đó, toàn ngành tập trung kiểm toán 168 cuộc. Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 17 cuộc kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng

Việc lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề quan trọng của đất nước; phục vụ tích cực cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, kiểm toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, báo cáo quyết toán của bộ, cơ quan trung ương của 25 bộ, cơ quan trung ương; tương ứng 16 cuộc kiểm toán. Kiểm toán ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của 59 địa phương; tương ứng 48 cuộc kiểm toán.

Theo H.H./Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/cong-bo-cac-tap-doan-tong-cong-ty-vao-dien-kiem-toan-nam-2022-5668873.html

Tags: kiểm toán  |  Tổng Công ty  |  các tập đoàn