Công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIII để lấy ý kiến nhân dân

Toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân vừa được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố.

Ngày 20/10/2020, toàn văn dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chính thức được công bố để lấy ý kiến của nhân dân. Thời gian đóng góp ý kiến bắt đầu từ ngày 20/10 đến hết 10/11. Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đảng viên và nhân dân thông qua báo chí, thư từ gửi đến Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, việc lấy kiến cũng giúp củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Độc giả của Doanh nhân Sài Gòn có thể tải về để xem chi tiết bằng cách bấm vào tên từng dự thảo văn kiện. Các dự thảo được công bố gồm: 

- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Theo Bảo Quân/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/cong-bo-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiii-de-lay-y-kien-nhan-dan-1101336.html

Tags: Nhân Dân  |  công bố  |  Dự thảo  |  Đại Hội  |  lấy ý kiến  |  kinh tế  |  báo cáo  |  Trung ương  |  Văn kiện  |  phát triển