Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp nhưng vẫn có điểm sáng