Cục Lễ tân Nhà nước và việc bảo đảm quyền ưu đãi, miễn trừ trong dịch Covid-19