Cứu trợ khẩn cấp cho người dân Bình Định, Phú Yên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ