Đà Nẵng: Các biện pháp kiểm soát dịch đang triển khai có hiệu quả