Đà Nẵng cho phép 10 lĩnh vực hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 30/9