Đà Nẵng cho phép học sinh lớp 8-9 và lớp 1 đi học lại vào ngày 6/12