Đà Nẵng đảm bảo an toàn phòng dịch khi học sinh đi học trực tiếp