Đà Nẵng dừng các chốt kiểm soát dịch từ 12 giờ trưa nay