Đà Nẵng dừng tất cả chốt soát kiểm dịch tại các cửa ngõ