Đà Nẵng tạo điều kiện cho người ở 'vùng xanh' được ra khỏi thành phố