Đà Nẵng trở thành 'Thành phố xanh', mở lại gần như tất cả các hoạt động