Đại dịch COVID-19 thúc đẩy quá trình chuyển đổi, đổi mới sang châu Á