Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất là 30 điểm