Đại hội XIII của Đảng: Tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân