Đại hội XIII thành công tốt đẹp trong bối cảnh nhiều thách thức