Đảm bảo an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới

Chú trọng từ cơ bản đến huấn luyện thành thục các động tác và khả năng vận dụng vào điều kiện cụ thể, sát với điều kiện thực tế chiến đấu là những nội dung được Sư đoàn 9 đặc biệt coi trọng trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Đây là điều kiện quan trọng để những buổi huấn luyện trong đơn vị luôn diễn ra an toàn, đạt kết quả cao. Điều này được thể hiện rõ qua sự trưởng thành từng ngày của các chiến sĩ mới.

Thứ hai, 12/04/2021 14:58

Thời sự

Tự vệ cùng võ gậy 13:17

Tự vệ cùng võ gậy

Thứ ba, 11/05/2021 | 10:57
Niềm tin và hạnh phúc 14:15

Niềm tin và hạnh phúc

Thứ hai, 10/05/2021 | 15:24