Đảm bảo quyền tự ứng cử của công dân

Theo Luật Bầu cử của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, ngoài những người được cơ quan, tổ chức, đoàn thể giới thiệu ứng cử thì công dân có quyền tự ứng cử nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Quyền tự ứng cử là yếu tố quan trọng, thể hiện sự dân chủ trong hoạt động bầu cử và cơ hội cho những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 luôn rộng mở.

Thứ ba, 20/04/2021 13:32

Thời sự

Tự vệ cùng võ gậy 13:17

Tự vệ cùng võ gậy

Thứ ba, 11/05/2021 | 10:57