Dân tộc ta là con cháu Lạc Hồng, để vươn cao, Việt Nam cần những trụ cánh gì?