Đặng Văn Lâm ôm chặt Văn Hậu, bịn rịn chia tay tuyển Việt Nam