Đang xác minh nguồn gốc 6.000 m2 đất sư Toàn mua của dân