Đảo Bali (Indonesia) cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế