Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND (ngày 13-5-2021) về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của thành phố Hà Nội.

Theo đó, năm 2021, thành phố sẽ rà soát các nhóm thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính thuộc danh mục ưu tiên thực hiện; đơn giản hóa thành phần hồ sơ thông qua đánh giá các nguồn dữ liệu đã có và mức độ sẵn sàng tích hợp, cung cấp thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính...

Thành phố cũng xác định giải pháp định danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử; đẩy mạnh cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, truy cập, tương tác, kết nối...

Theo Thúy Nga/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/999634/day-manh-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu

Tags: Cải cách hành chính  |  thủ tục hành chính  |  môi trường điện tử