Đề nghị giao gần 6.000 m2 đất của sư Toàn mua, chuyển nhượng trái phép cho xã quản lý