Đề xuất Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH