Cập nhật tình hình Covid-19

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 vì Covid-19

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Trong đó, nội dung đáng chú ý là đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 vì Covid-19

Bộ tài chính đề xuất giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Ảnh: mifi.vn

Dự thảo đề xuất đối tượng áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (gọi chung là doanh nghiệp - DN) bao gồm:DN được thành lập theo quy định của pháp luật; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Dự thảo cho biết, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021 đối với DN có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Doanh nghiệp hưởng hỗ trợ này trong trường hợp có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng và giảm so với năm 2019. Ảnh: moit.gov.vn

Trường hợp DN mới thành lập, DN chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2021 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế năm 2021 chia cho số tháng DN thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế năm 2021 nhân với 12 tháng.

Trường hợp DN mới thành lập, DN chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế năm 2021 được tính trên toàn bộ thu nhập của DN, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Số thuế TNDN được giảm quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2021, sau khi đã trừ đi số thuế mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ tổng doanh thu năm 2019 và dự kiến tổng doanh thu năm 2021, DN tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN hàng quý.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/de-xuat-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2021-vi-covid-19-58286.html

Tags: Luật Hợp  |  Khoản 3 Điều 18 Luật  |  Luật Thuế  |  Covid 19  |  Bộ Tài  |  Covid 19 Tieudung