Đề xuất hỗ trợ 20 triệu đồng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ