Đến 29/11, 9 địa phương dạy học trực tiếp, 20 địa phương dạy học từ xa