Di dời hàng chục nhà nổi trên sông Hậu để phòng chống dịch COVID-19