Địa phương đầu tiên có 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia