Địa phương đầu tiên của Bình Thuận công bố hết dịch tả lợn châu Phi