Địa phương và doanh nghiệp cùng kiến tạo không gian an toàn cho sản xuất, chống dịch