Dịch COVID-19: Bỉ cân nhắc lặp lại các biện pháp phòng dịch