Dịch COVID-19: Chi 45.600 tỷ đồng phòng chống dịch và hỗ trợ người dân