Dịch COVID-19: Đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh