Dịch COVID-19: Đức thêm 5 nước vào danh sách khu vực nguy cơ cao