Dịch COVID-19: Italy bắt đầu thực thi quy định 'siêu thẻ xanh'