Dịch COVID-19: Khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài dịp lễ Quốc khánh