Dịch COVID-19: Phun hóa chất khử khuẩn toàn thành phố Vinh