Dịch COVID-19: Quảng Bình tăng cường xét nghiệm tầm soát cộng đồng