Dịch COVID-19: Tiền Giang dần chuyển sang trạng thái bình thường mới