Dịch COVID-19 khiến tỷ lệ tiêm chủng bạch hầu bị chậm so với tiến độ cần đạt