Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, TPHCM và một số địa phương